Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/

WAŻNA INFORMACJA
W dniach 18.02.2021 – 26.02.2021  należy złożyć deklarację kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.
(do pobrania z zakładki druki do pobrania)
Niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkuje brakiem miejsca w przedszkolu dla dziecka w przyszłym roku szkolnym.
Na deklaracji wymagane są podpisy obojga rodziców.

Przypominamy, że dzieci są wydawane tylko i wyłącznie osobom do tego upoważnionym.

Druk upoważnienia znajdą państwo w zakładce druki do pobrania.

***********************************

*************************************************

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Przedszkole Nr 2 z siedzibą ul. Twardowskiego 90, 30-346 Kraków

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  • Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  • Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  • Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –Paweł Jasiołek, adres pocztowy ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl