Samorządowe Przedszkole nr 2 w Krakowie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://przedszkole2.com.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2008r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
– brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
– niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo-skan
– mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu oraz zmiany kontrastu

Wyłączenia:
– część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
– administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Ewa Kubacka.

Adres email: przedszkole2.com.pl

Numer telefonu 12 2661439

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Główne wejście do budynku przedszkola jest usytuowane od ulicy Twardowskiego 90 i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.  
2. Budynek nie jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada parter oraz I piętro. Aby dostać się na I piętro należy pokonać schody. Osoba niepełnosprawna może poruszać się jedynie po parterze. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków, a na parterze toaleta dla niepełnosprawnych.
3. Aby dostać się do budynku należy najpierw pokonać furtkę na której umieszczony jest domofon na wysokości 1,4 m, potem drogę wewnętrzną o odległości ok. 42 m , a następnie 3 stopnie schodów. Po schodach dochodzi się bezpośrednio do drzwi wejściowych, otwieranych ręcznie. Drzwi wejściowe są zamknięte. Dzwonek znajduje się po lewej stronie na wysokości 1,5 m. Po pokonaniu drzwi wejściowych przechodzi się do przedsionka zabezpieczonego kolejnymi drzwiami na których umieszczony jest dzwonek dla osób z zewnątrz oraz czytnik z kodem otwierającym drzwi dla rodziców i personelu przedszkola.
4. W budynku nie ma windy przeznaczonej dla osób, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.